מידע חשוב מס הכנסה

ראשי » מאמרים » מידע חשוב מס הכנסה
-------

במאמר הבא אנו נציג מידע שאלות ותשובות בנוגע למס הכנסה.
מהו תפקידה העיקרי של הרשות למיסים? כמובן הוא לגבות את המיסים הבאים.

מיסים ישירים

מס הכנסה, מס רווח הון, מס על שבח מקרקעין. מיסים המוטלים ישירות על הכנסתם החייבת של יחידים וחברות מפעילות כלכלית שוטפת וכמו כן מעסקאות חד פעמיות.

ככלל, מס הכנסה מוטל באופן פרוגרסיבי על רווחיו של היחיד ואילו מס חברות מוטל בשיעור קבוע של 23% על רווחיהן של חברות. למדרגות מס הכנסה לשנת 2020 לחץ כאן.

מיסים עקיפים

מכס, מס קניה , מע"מ, בלו על הדלק.

מיסים המוטלים על עסקאות מקרקעין

מס שבח מוטל על המוכר על הרווח שנצמח לו בגין מכירת המקרקעין.

מדריך מס הכנסה לפתיחת עסק במס הכנסה

המידע המובא בפניך עשוי לסייע לך בצעדיך הראשונים עם פתיחת עסק או התחלת עיסוק במשלח יד כעצמאי.

לריכוז הפעולות הנדרשות לפתיחת תיק במס ערך מוסף, מס הכנסה וביטוח לאומי עבור עצמאיים/שותפות לחץ כאן ולחברה לחץ כאן.

1. פתיחת תיק אקראי

אם התחלת לעסוק בעסק או במשלח יד עליך להודיע על כך בכתב לפקיד השומה באזור בו מתנהל העסק לא יאוחר מיום פתיחת העסק או תחילת העיסוק במשלח היד.

תחילת עיסוק – התחלה בפעילות המניבה הכנסות פירותיות.

בהודעה זו יש למסור הפרטים הבאים: שם מלא, מספר זהות, מהות העיסוק, כתובת העסק, מספר הטלפון, תאריך פתיחת העסק וכתובת פרטית.

באפשרותך לפנות למשרד השומה באזור עסקך ולמלא טופס ‎5329 הכולל את הפרטים הדרושים לפתיחת התיק.

זוג נשוי רשאי, בתנאים מסוימים, לבחור את בן הזוג על שמו יתנהל התיק במס הכנסה. בעניין זה ניתן להיוועץ בפקיד השומה.

2. ניהול מערכת ספרי חשבונות

על פי הוראות פקודת מס הכנסה חובה על כל בעל עסק ומשלח יד לנהל פנקסי חשבונות, מיד עם תחילת פעילות העסק, לפי הכללים וההוראות שקבע נציב מס הכנסה ובהתאם לסוג העסק או משלח היד.

פרטים נוספים על הפנקסים שעליך לנהל ניתן לקבל במשרד השומה.

להזכירך – יש לרשום כל תקבול בספרים ( כמו: מזומן, שיק שיק דחוי, מקדמה על חשבון, כרטיס אשראי) – מיד עם קבלתו.

אם אינך יכול לנהל את הפנקסים שנקבעו בהוראות, ניתן להגיש לפקיד השומה בקשה מנומקת להקלה בניהול הפנקסים.

עוסק פטור או עוסק זעיר במע"מ אינו פטור מחובת ניהול פנקסים למס הכנסה, אלא אם קיבל פטור או הקלה בכתב מפקיד השומה.

לתשומת לבך, במקרים מסוימים כגון השכרת דירה למגורים או קבלת ריבית מהבנק, אין חובה לנהל פנקסים, אך יש חובה לדווח על כך בסוף השנה עם הגשת הדו"ח השנתי.

3. תשלום מקדמות

לאחר שייפתח תיקך במשרד השומה ישלח אליך פקיד השומה פנקס מקדמות שבאמצעותו עליך לדווח על מחזור עסקאותיך מיום הפעלת העסק, ולשלם מס על פי השיעור שייקבע בפנקס.

אם לא קיבלת פנקס מקדמות תוך חודש מיום הודעתך לפקיד השומה על פתיחת העסק, עליך לפנות למשרד השומה לבירור העניין.

אם הנך סבור/ה ששיעור המקדמה שנקבע לך גבוה מדי, הנך זכאי/ת לפנות לפקיד השומה בבקשה מנומקת להקטנתו. עד לקבלת החלטה מחייב השיעור שנקבע.

דרך נוספת לתשלום המס המגיע ממך היא ניכוי המס במקור מתשלומים שמשלמים לך לקוחות העסק. יש לקוחות החייבים לנכות מס במקור מכספים המגיעים לך. אם שיעור המס המנוכה גבוה מדי הינך רשאי/ת לפנות לפקיד השומה בבקשה מנומקת להקטנתו. סכום המס שנוכה במקור ניתן להפחתה מהסכום שהינך חייב/ת לשלם כמקדמה.

4. העסקת עובדים

אם בעסק מועסקים עובדים או משולמים תשלומים אחרים החייבים בניכוי מס במקור, עליך לפתוח תיק ניכויים במשרד השומה באזור בו מתנהל עסקך, לדווח לפקיד השומה על השכר והתשלומים ולהעביר את המס שנוכה במקור לפקיד השומה, באמצעות הבנק, מדי חודש.

5. הגשת דו"ח שנתי על ההכנסות

שנת מס מתחילה ב- ‎1 לינואר ומסתיימת ב- ‎31 לדצמבר. דו"ח על הכנסותיך והוצאותיך לשנת המס שהסתיימה, יהיה עליך למלא ולהגיש לפקיד השומה עד ה- ‎30 לאפריל לאחר תום שנת המס.

טופס הדו"ח השנתי על נספחיו (‎1301) יישלח אליך. כמו כן ניתן יהיה לקבלו אצל פקיד השומה.

אם הנך מנהל/ת מערכת ספרים בשיטת החשבונאות הכפולה תוכל/י להגיש את הדו"ח עד ‎31 למאי, שלאחר תום שנת המס .

אם נבצר ממך להגיש את הדו"ח במועדים הנ"ל, עליך לפנות מראש בבקשה מנומקת לפקיד השומה לבקשת ארכה להגשת הדו"ח.

פרטים נוספים לגבי מילוי הדו"ח ולגבי ניכויים וזיכויים המגיעים לך וכן הוראות חוק נוספות העשויות לענין אותך ניתן למצוא בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך".

6. סגירת עסק

החלטת לסגור את עסקך או לחדול מלעסוק במשלח ידך – עליך להודיע על כך בכתב לפקיד השומה אצלו מתנהל תיקך, שאם לא כן ימשיך פקיד השומה לראות בך נישום פעיל על כל המשתמע מכך.

עם קבלת ההודעה יודיע לך פקיד השומה על כל ההליכים שעליך לבצע על מנת לאפשר סגירת תיקך במס הכנסה.

7. ייצוג בפני רשויות המס

במגעיך עם פקיד השומה הנך רשאי/ת (אך לא חייב/ת) להיות מיוצג/ת על ידי רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין.

לתשומת לבך, עם פתיחת העסק עליך לדווח על כך גם למוסד לביטוח הלאומי.

נכתב על ידי תחום הסברה ושיפור השירות בנציבות מס הכנסה ומיסוי מקרקעין

דברי ההסבר שלהלן מטרתם לאפשר לך למצות את זכויותיך במהלך שנת המס בנוגע להקלות במס ולתיאום חישוב המס וכן להציג בפנייך את החלופות למימוש זכויותיך אלו.

  • הקלות במס אם הנך זכאי על פי החוק להקלות במס, תוכל לבקש אותן ממעסיקך או מפקיד השומה או ממייצג. דוגמאות להקלות במס – נקודות זיכוי בגין ילדים, עולה חדש, תושב ישוב המזכה בהנחה   במס, ילד נטול יכולת, זכאות לתואר אקדמי, תרומה למוסד ציבורי, חייל משוחרר, בוגר שירות לאומי, משפחה חד הורית וכו'.
  • תיאום מס אם הכנסתך נובעת ממספר מקורות או לא היתה לך הכנסה מתחילת שנת המס ואתה מעוניין להימנע מתשלום מס עודף במהלך שנת המס, תוכל לבצע תיאום מס באמצעות היישום לתיאום מס באתר רשות המסים או לבקש ממעסיקך, ממחלקת תיאומי מס במשרד פקיד השומה, ממייצג שהורשה לכך (רו"ח, יועץ מס) לערוך לך תיאום מס.נבהיר כי שיעור המס הנקבע בתיאום המס אינו סופי וחישוב המס הסופי יקבע רק לאחר הגשת דו"ח שנתי.

הדרכים לקבלת הקלות ולעריכת תיאומי מס

הקלות ותיאום מס על ידי המעסיק

בקשה להקלות ולתיאום מס על ידי המעסיק תוגש על גבי כרטיס עובד (טופס 101/130),  אותו ממלא  כל עובד עם תחילת עבודתו וכן בתחילת כל שנת מס. יש למלא את כל הפרטים ולצרף אישורים ומסמכים מאמתים, כמצוין בטופס.

יש לציין בטופס מהו מקום העבודה העיקרי שלך, בו ניתנות לך נקודות הזיכוי ומדרגות המס.

כל מעסיק רשאי לערוך לך תיאום מס ובהתאם לכך לנכות את המס משכרך, אולם רק המעסיק העיקרי רשאי להעניק הקלות במס.

הקלות ותיאום מס באמצעות היישום לתיאום מס באתר

להגשת בקשה לתיאום מס ולהקלות יש להיכנס ליישום "תיאום מס" ולהזין את כל הנתונים הנדרשים. לקבלת דברי הסבר והנחיות, ניתן להיעזר במסך הדרכה שביישום.

לאחר עדכון הנתונים במערכת, יישלחו אליך בדואר, האישורים על ניכוי מס במקור עבור כל אחד מהמשלמים. לפני הזנת הנתונים כדאי לבדוק האם נתוניך רלוונטיים לעריכת תיאום מס באמצעות היישום, בכלל זה הכנסות ממשכורת בסכום כולל שאינו עולה על 316,536 ₪ בשנה (נכון לשנת 2020), כמו-כן, נסב תשומת לבך כי נקודות זיכוי למגיש בקשה באמצעות היישום ניתנות אך ורק בגין תושב, אישה, ילדים, משפחה חד הורית ובן זוג שאין לו הכנסה.

הקלות ותיאום מס על ידי פקיד השומה

להגשת בקשה להקלות במס ולתיאום מס על ידי פקיד השומה, יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס "בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה" (טופס 116) ולצרף אישורים ומסמכים מאמתים, כמצוין בטופס.

ניתן לשלוח את הבקשה באמצעות הדואר לחילופין להגישה בצירוף מעטפה עם שמך וכתובתך (הכתובת אליה הנך מעוניין שישלח תיאום המס) בעמדת המודיעין או במחלקת תיאומי מס בכל משרד שומה או לפנות למשרדי השומה בשעות קבלת קהל.

בבקשה לתיאום מס יש לציין את כל מקורות ההכנסה ואת מספר תיק הניכויים של כל מעסיק/משלם ויש לדווח גם על הכנסות מחליפות שכר (כגון: דמי אבטלה וקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי החייבות במס).

פקיד השומה ייקבע, בהתאם לנתוניך, את שיעור המס השנתי שיש לנכות מכלל הכנסותיך. באישור שיימסר לך עבור המעסיקים/משלמים, ירשם שיעור המס השנתי שעליהם לנכות במקור.

לתשומת ליבך, אם יש לך תיק במס הכנסה, ייערך תיאום המס במשרד השומה בו מתנהל תיקך.

הקלות ותיאום מס באמצעות מייצג

מייצג (רו"ח או יועץ מס) הרשאי לייצג נישומים עפ"י סעיף 236 לפקודת מס הכנסה, הרשום במרשם המייצגים במס הכנסה ומחובר למחשב שע"ם, יכול להגיש עבורך בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס (טופס 117).

נבהיר כי מגיש בקשה לתיאום מס, שאין לו תיק במס הכנסה, רשאי לערוך תיאום מס אצל מייצג רק אם הכנסותיו ממשכורת נמוכות מ- 316,536 ₪ בשנת המס 2020 רשאי להגיש בקשה על ידי מייצג. כמו-כן, תיאומי מס באמצעות מייצג ייערכו רק עבור סוגי ההכנסה הבאים: משכורת, קצבה, שכר דירקטורים, שירותים ונכסים, שכר סופרים, מרצים, אמנים, שירותי משרד, מורי דרך, בוחנים וספורטאים (עצמאיים).

להלן דוגמאות למסמכים מאמתים שיש לצרף לבקשה להקלה ולתיאום מס על ידי המעסיק, פקיד השומה ומייצג: • תצלום תלושי משכורת ו/או קצבה מכל המעסיקים/המשלמים. אם אין בידך תלושי משכורת, עליך לצרף מסמך מהמעסיק המציין את אופן ההעסקה ואת השכר. • אישור המוסד לביטוח לאומי בדבר הזכאות לקצבת ילדים למעט אישה נשואה ואלמן/ה. • אישורים על תשלומים אחרים כגון שכר מרצים, שכר סופרים, אמנים וכדומה. • אישורים על תשלומי דמי אבטלה, דמי לידה וכדומה. • תעודת עיוור או אישור פקיד שומה על זכאות לפטור בגין נכות. • תעודת עולה. • תעודת "תושב חוזר" מעל 6 שנים. • גמלאים יצרפו לתלושי הקצבה גם את הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד (טופס 161) הכוללת אישורים על פיצויים, מענקי פרישה, ימי מחלה, חודשי הסתגלות וכו'. • אישור תושבות למתגוררים בישוב המזכה את תושביו בהנחות במס (טופס 1312). • צילום תעודת שחרור מצה"ל או משירות לאומי. • אישור זכאות לתואר אקדמי/תעודת מקצוע –  טופס 119. • קבלות מקוריות על תרומות למוסד ציבורי מאושר.

לידיעתך, אישור למעסיק על תיאום מס תקף לשנה שלמה, קרי עד ליום 31.12.2020. אם במהלך השנה חל שינוי בנתונים ששימשו בסיס להקלה במס או לתיאום המס, יש להודיע על השינוי לפקיד השומה או למייצג שערך את תיאום המס או למעסיקך, אם ההקלה ניתנה על ידו.

רשות המסים מודיעה בתחילת שנה על הארכה של חודשיים לתוקפם של אישורי תיאום המס, שהונפקו למעסיקים בשנה קודמת, קרי לתשלום משכורת פברואר או עד ליום 13.03 לשנה שאחריה לפי המוקדם ביניהם.

אם קבלת מרשות המסים הודעה על הארכת תוקף האישורים שבידך לשנה נוספת ולא חל שינוי בהכנסותיך או בנתונים האישיים שלך, תוכל להשתמש באישורים שתוקפם הוארך ולהעבירם למעסיקים הרלוונטיים.

נזכיר כי אם הכנסותיך נובעות ממספר מקורות ואינך עורך תיאום מס, על המעסיק/המשלם שאינו העיקרי, לנכות מס מירבי מהכנסתך ולכן ישנה חשיבות מרובה על ביצוע תיאום המס.

אנחנו אוהבים לעזור משרד רואה חשבון ברחובות

בואו נדבר, אנחנו אוהבים לעזור

לקבלת הצעת מחיר ולשיחה עם רואה חשבון, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

פרטי יצירת קשר