מאמרים

מהי עסקת אקראי ומה היא כוללת

במאמר זה נתאר מהי עסקת אקראי , נגדיר מהו פרילנסר,כיצד ניצן לנהל ספרים על פי כללי מס הכנסה,ומהו ההבדל בין עסקה פירותית למכר. נעמוד על ההבדלים בין עוסק מורשה, עוסק פטור ומהי הרשימה הסגורה שמחויבים להפיק חשבונית מס בגין שירותיהם. אם ברצונכם לקבל מידע מקצועי בנושא או שאתם זקוקים לייעוץ מקצועי בכל נושא אחר, במשרדו של אדי גוטסמן נשמח לסייע לכם בנושא.

כאשר אנו מעונינים לקבל תשלום על פעילות של מתן שירות דהיינו הכנסה פירותית ולא הונית, אם זה מהשכרת נכס עסקי או כנותני שירותים, אם זה עסקת אקראי חד פעמית או עסקה מתמשכת, האם בכל מקרה אנו נדרשים לפתוח תיק עצמאי ברשות המסים, כלומר עוסק מורשה או עוסק פטור ,או שמא נכון יותר עבורי להיות פרילנסר ולבקש ממקבל השירות להפיק חשבונית עצמאית או אולי עסקת אקראי?

מה זה עסקת אקראי

סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה מכליל את ההכנסה מעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי כחלק ממקורות ההכנסה הפירותיים החייבים במס שולי (מדרגות מס רגילות).
בחוק מע"מ מוגדרת עסקת אקראי כמכירת טובין או מתן שירות באקראי, כשהמכירה או השירות הם בעלי אופי מסחרי. כלומר לצורך בחינת עסקת אקראי, אנו נדרשים לעשות הבחנה בין עסקת אקראי לעסק או אולי מדובר בכלל בעסקה הונית.

יש לבחון את הנושא בהתאם לפסיקה האם מדובר בפעילות מכר ואז נמוסה בשיעור מס של 25% כמו מכירת מקרקעין או לחילופין מכירת מוצרים באינטרנט ואז מדובר בשירותים, כלומר הכנסה פירותית.

לבחינה האם מדובר בעסקה פירותית או מכר נבחן האם משך אחזקה קצר יחסית בהתחשב באופי הנכס;
מימון – תקופת מימון קצרה מעידה על אופי מסחרי ולא על אופי הוני;
מחזוריות – רמת שכיחות ביצוע עסקאות דומות גבוהה מעידה על אופי מסחרי יותר מאשר על אופי הוני;
בקיאות וידע – ככל שהידע והבקיאות של הנישום מהווים נתח מהותי בעסקה המתבצעת, ניתן לומר כי העסקה נושאת אופי מסחרי יותר מאשר הוני;
ארגון ושיווק – קיום מנגנון ארגוני ומנגנון שיווקי לגבי ביצוע העסקה מעיד על אופי מסחרי;
פיתוח ויזמות – קיום מנגנון פיתוח ויזמות לפני ביצוע העסקה, מעיד על אופי מסחרי;
נסיבות מיוחדות של העסקה – יש לבחון את נסיבות ביצוע העסקה הספציפית

במידה ומדובר במתן שירות בהתאם למבחנים שפורטו לעיל, אזי צריך לבחון בהתאם לפסיקה האם מדובר בפעילות שהיא קבועה ומחזורית וקיים ארגון תומך דהיינו בפעילות עסקית או בעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי.

במידה והגענו למסקנה בהתאם לפסיקה כי מדובר בעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי בגין מתן שירות ועיקר הכנסתך ממשכורת, מגמלה או מקצבה, ונתת שירות (כמפורט בתקנה 6א לתקנות מע״מ) לעוסק, למלכ״ר או למוסד כספי, אינך חייב ברישום כעוסק ,ואתה לא נדרש לפתוח עסק ולדווח על ההכנסות באתר רשות המסים. בסיום התהליך תופק חשבונית מס אותה יש למסור למקבל השירות.

מה זה פרילנסר?

עובד עצמאי המעניק שירותים מקצועיים באופן אישי וייעודי לעבודות מוגדרות מראש הינו פרילנסר. פרילסנר הינו מעין מצב ביניים שבין בעל עסק עצמאי לבין עובד שכיר הנמצא ביחסי עובד-מעביד עם מעסיקו. כתוצאה מכך שהפרילנסר איננו נחשב כעובד שכיר אינו מקבל הטבות סוציאלויות וכו'.
מתן שירותים כפרילנסר נפוץ בדרך כלל בתחומים כגון כתיבה, הדרכה, הרצאה, עיתונות וכדומה. בשנים האחרונות גובר היקף ההתקשרויות כפרילנסרים, כאשר אף לעניין מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי, נקבעו לעיתים הסדרים מיוחדים.

מס הכנסה:

ניהול ספרים

בהתאם לפקודת מס הכנסה, רק נישום בעל הכנסה מעסק או משלח יד חייב לנהל ספרים ולכן בעסקת אקראי אין חובה לנהל ספרים. כמו כן גם לפרילנסר אין חובה לנהל ספרים.

ניכוי מס במקור

ע"פ סעיף 164 לפקודה, בגין הכנסה משירותים נדרש המשלם (מקבל השירות), ע"פ תקנות ניכוי מס במקור, לנכות מס במקור בשיעורים הקבועים בתקנות ולהעבירו לרשות המסים. בשל כך, על נותן השירות (שאינו עצמאי) לגשת לרשות המסים ולהנפיק אישור ניכוי מס במקור. במידה ולא יספק אישור ניכוי מס במקור למקבל השירות שהינו עסק ינוכה מס בשיעור של 48%. לעניין דוח שנתי, בהתאם לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) במידה ונוכה מס מירבי (50%) או 30% באישור פקיד שומה מהכנסתו לא ידרש נותן השירות להגיש דוח שנתי אולם אם מקבל השירות אדם פרטי אזי ישנה חובת הגשת דוח שנתי לנותן השירות.

בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מסוגי שכר מסוימים), השתכ"ז -1967, מקבל השירות המשלם (לפרילנסר נותן השירות) שכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי שירותי משרד או שכר דירקטורים, ינכה משכר זה מס בשיעור המרבי. וזאת אלא אם התקבל אישור מרשות המסים לניכוי מופחת (כלומר פנה נותן השירות לפקיד שומה לצורך תיאום מס).

מס ערך מוסף:

מתן שירותים מהווים עסקה על פי חוק מע״מ. ככלל, שמדובר בעסקת אקראי ולא עסק, יש לדווח עליה ולשלם את המע"מ באמצעות אתר רשות המסים. בסיום התהליך תופק חשבונית מס שאותה יש למסור למקבל השירות.

חשבונית עצמאית לפרילסנר

אם עיקר הכנסתך ממשכורת, מגמלה או מקצבה, ונתת שירות (כמפורט בתקנה 6א לתקנות מע״מ) לעוסק, למלכ״ר או למוסד כספי, אינך חייב ברישום כעוסק. המע״מ החל על השירות שאתה נותן מוטל על מקבל השירות (מדובר במתן שירותים בעיקר בתחום המקצועות החופשיים).

ואלה השירותים:
(1) מופע אמנותי, לרבות הנחיה במופע; בניית תפאורה או הכנתה; הכנת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם; הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי; כתבנות או קצרנות; תרגום בכתב או בעל פה; כתיבה או עריכה; פישור, כהגדרתו בסעיף 79 לחוק בתי משפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, או חברות בועדות שהוקמו על פי דין;

(2) שירותים של בעלי מקצועות אלה: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.

רשימת נותני השירותים המופיעים לעיל היא רשימה סגורה כך שלא ניתן להחיל את התקנה על בעלי מקצוע אחרים או שירותים שאינם מנויים בה במפורש.

כאשר בוצע שירות הנכנס למגדירי השירותים בתקנה 6א וכל עוד שנותן השירות לא הפיק חשבונית מס, וכי עיקר הכנסתו הינו ממשכורת, קצבה או גמלה, שהרי מקבל השירות יהיה חייב בתשלום מע"מ במקום נותן השירות, ואף יהיה חייב בדיווח תקופתי למע"מ.
יש לציין כי מקבל השירות לא יוכל להתקזז במע"מ תשומות היות ובהפקת חשבונית עצמית נרשמות גם מס תשומות וגם מס עסקאות ולכן בסוף מתאפס. כלומר נותן השירות יקבל את התמורה ללא מע"מ והמע"מ יועבר על ידי מקבל השירות.

הדיווח של מקבל השירות יבוצע באופן שוטף באמצעות בטופס 102, ודיווח שנתי על ידי הגשת טופס 856 בסוף השנה. כמו-כן מקבל השירות ינפיק לנותן השירות אישורים בגין הסכומים ששולמו והמס שנוכה במקור עד ל- 20 למרס של השנה העוקבת.

במידה ומדובר בשכיר המבצע עסקה אקראית (חד-פעמית) בעלת אופי מסחרי, כלומר שאינו נכנס לגדר תקנה 6א' לעיל, אזי עליך לדווח על עסקה זו באמצעות טופס דיווח ״עסקת אקראי״ ובסיומו תופק חשבונית מס.
אם אתה משכיר נכס עסקי אחד או שניים ואין לך פעילות עסקית נוספת כעוסק- אתה רשאי לבקש להעביר את חובת תשלום המע״מ על דמי השכירות לשוכר, אם השוכר מסכים לכך.

ביטוח לאומי:

לא בכל המקרים חלה חובת תשלום ביטוח לאומי ע"י מקבל השירות וניכוי (חלק העובד) לנותן השירות.
בהתאם לסעיף 6 לצו ביטוח לאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) התשל"ב- 1972 מרצה, מורה או מדריך ייחשבו כעובד אך ורק מהיבט חוק הביטוח הלאומי, ובמקרה זה מקבל השירות יהיה חייב לשלם דמי ביטוח בעדו ובתנאים מסוימים.
בהתאם לסעיף 13 לצו ביטוח לאומי כאמור, נקבע לעניין הופעות אומנותיות כי יחשב לעובד רק אם נערך הסכם עבודה בכתב לתקופה של שנה קבע או לסדרה של 5 הופעות ובלבד ששר העבודה והרווחה אישר את ההסכם.
השכר שממנו יחושב ביטוח לאומי הוא ללא מע"מ וללא ניכוי מס במקור.

לסיכום:

נותן השירות (מקבל התשלום) חייב לדווח על כל הכנסה שהוא מפיק. לצורך דיווח על ההכנסה כאמור, נותן השירות נדרש לפתוח תיק ברשויות המס ולהפיק חשבונית מס וקבלה כנגד כל תשלום שמעניק. הסייגים לכך הם עוסק פטור אשר איננו מפיק חשבונית מס אלא קבלה בלבד ועסקת אקראי או פרילנסרים אשר איננו מוגדר כעוסק ברשויות המס ולכן איננו מפיק חשבונית מס וקבלה.

במקרה של פרילנסר, מקבל השירות (המשלם) מפיק חשבונית עצמאית עבור נותן השירות ומעביר את מס העסקאות ומס הכנסה לרשויות המס ובמקרה של עסקת אקראי נותן השירות מדווח על ההכנסה באתר רשות המסים ומעביר חשבונית מס למקבל השירות.

להלן קישור למערכת עסקת אקראי ברשות המיסים.

לעיתים קשה להגיע באופן עצמי להגדרה הנכונה בדבר משלח היד ולכן ניתן לפנות למשרדנו כאן ונשמח לעזור.

חיפוש

מאמרים נוספים

זכאות דמי לידה בעקבות הכשרה מקצועית

יולדת אשר עברה הכשרה מקצועית, תקופת הלימודים עשויה להיחשב כתקופת אכשרה בבדיקת זכאות לדמי לידה אם עבדה כשכירה או כעצמאית במשך 30 יום רצופים לפחות עד היום הקובע.
דמי הלידה מחושבים לפי ההכנסה של היולדת כשכירה או עצמאית ב- 3 החודשים המלאים או ב-6 החודשים שקדמו להפסקת העבודה – הגבוהה מביניהם.

הפקת טופס 106 לעובדים

שירות חדש באתר רשות המסים, החל מה- 6/7/2023, ניתן להפיק טופסי 106 עד 6 שנים אחורה באופן עצמאי ללא צורך לבקש מהמעסיק.
המהלך מהווה הקלה משמעותית בתהליך הגשת בקשות להחזר מס ויתרום למיצוי הזכויות של הזכאים

חיסכון פנסיוני לעצמאים 2023

במאמר זה נדון בשאלה אילו עצמאיים מחויבים להפקיד לחסכון פנסיוני ובאיזה שיעור מההכנסה החייבת בשנת 2023. נדון גם מהן הטבות המס לעצמאים שהפקידו וניתן טיפים נוספים

שלחו אלינו הודעה

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

ההודעה נשלחה בהצלחה
נחזור אלייך בהקדם!

אנחנו אוהבים לעזור משרד רואה חשבון ברחובות

בואו נדבר, אנחנו אוהבים לעזור

לקבלת הצעת מחיר ולשיחה עם רואה חשבון, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

פרטי יצירת קשר